„Výmena 1/3 šindľovej krytiny na streche ev.a.v. artikulárneho kostola v Hronseku z prvej tretiny 18. stor.“ - II. etapa

14.12.2020 21:24

 

     V roku 2019 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku pristúpil k výmene šindľovej krytiny na streche artikulárneho kostola z prvej tretiny 18. storočia. Ešte v tom istom roku bola podaná žiadosť na Ministerstvo kultúry SR, na realizáciu II. etapy v nasledujúcom roku.

      Vývoj udalostí vo svete i na území nášho štátu v prvom štvrťroku 2020 v súvise s pandémiou COVID 19, vyvolával mnohé otázniky v rátane  opravy strechy na kostole. Nevedelo sa, ako dlho bude pandémia trvať, čo všetko prinesie po hospodárskej stránke. Kým prebehli procedurálne postupy,  pochopiteľne pôvodný termín realizácie prác sa oddialil až do štvrtého šťvrťroka, čo je už rizikové obdobie  vzhľadom na jesenné  počasie, ktoré môže vykazovať zhoršené poveternostné podmienky. Situáciu sťažila aj druhá vlna pandémie, ktorá mohla spôsobiť problémy, jednak pri presune pracovníkov medzi okresmi, ako aj skutočnosť, že by sa mohla objaviť pozitivita u zamestnancov pri testovaní, ktoré bolo nariadené v dvojtýždňových cykloch.

      Veľa otázok, na ktoré postupne prichádzali odpovede. Po dlhšom daždivom období v úvode októbra, Pán Boh dal stabilnejší čas v jeho závere a na prelome novembra. Na toto obdobie netradične teplý priebeh, priniesol bonus -  práce mohli plynúť bez prerušenia, za čo sme vďační Pánu Bohu, ktorý držal nad nami ochrannú ruku.

    V tomto roku sme vymenili šindľovú krytinu v rozsahu 203 m2 s finančnou podporou  Ministerstva kultúry SR z dotačného programu „Obnovme si svoj dom“ - podprogram 1.2. – „Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva“.

     Výberovým konaním prešla firma Jaroslava Koniara z Klokočova na Kysuciach. Na zhotovenie diela sú pripravení  po materiálnej stránke, čo v tomto roku tiež nebolo samozrejmé, nakoľko stagnovali dodávky dreva. Cieľ však bol splnený: strecha na kostole v tejto fáze je dokončená. Opäť sme boli svedkami Božej  pomoci, ktorá dala úspech našim snahám. Projekt výmeny šindľovej krytiny  nás utvrdil vo viere, že s Božou pomocou je možné prekonávať prekážky.

 

Výmena 1/3 šindľovej krytiny na streche ev.a.v.  artikulárneho kostola v Hronseku  z  18. stor.“

realizovaná