História takmer zabudnutá

14.12.2020 21:19

Dejiny sveta sú naplnené množstvom udalostí menšieho, či väčšieho významu. Niektorým sa venuje pozornosti viac, iné stoja v ústraní, či dokonca  končia  v zabudnutí.

    30. augusta tohto roku v chráme Božom v Hronseku sme spomienkovými službami Božími oživili udalosti  spred viac ako 70. rokov. Zápas, ktorý prebiehal v ústraní veľkého politického sveta. Aj v cirkvi počtom neveľkej, našej evanjelickej,  silnej v morálke, v hodnotách, ktoré vyznávala, ktorým verila, ktoré žila. Evanjelická fara v Hronseku stala sa strategickým miestom príprav, ktorých cieľom bolo priniesť slobodu slovenskému národu. Na hronseckej fare sa stretávali predstavitelia domáceho odboja, ktorý bol napojený na Londýn. Koordinátorom bol seniorálny dozorca Zvolenského seniorátu Viliam Paulíny.

      Slávnosti sa zúčastnili pozvaní hostia za MK SR  JUDr. Ján Juran,  viceprimátor  MsÚ  B. Bystrica Ing. Milan Lichý, predstavitelia mesta Sliač, starostovia obcí Hronsek, V. Lúka, Vlkanová, Lukavica, Sielnica, rodina po bratovi farárovi Pavlovi Hroncovi,  rodina po bratovi majorovi Danielovi Kováčovi – duchovnom v OS SR, rodina po seniorálnom dozorcovi Viliamovi Paulínym, zástupca  Ústredia ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl SR plk. Jaroslav Balocký,  brat farár banskobystrického cirkevného zboru Mgr. D. Koštial.

    Program, ktorý plasticky približoval priebeh udalostí rokov 1943-1944 pripravila PhDr. Daniela Baranová PhD, uviedla ho mládež cirkevného zboru  v súčinnosti s evanjelickým spevokolom „Hosana“, ktorý pôsobí pri cirkevnom zbore Hronsek. Hudobným vstupom ho obohatila pravnučka brata seniorálneho dozorcu V. Paulínyho, doc. Jordanka Palovičová, ArtD a jej mamička.

    Sme vďační Pánu Bohu, že nám doprial tej milosti, napriek všetkým vonkajším okolnostiam pandémie COVID 19, v ktorých sa nachádza naša krajina spolu s ostatným svetom,  sme si  mohli pripomenúť udalosti, o ktorých učebnice nepíšu, deti v školách neučia. ....História takmer zabudnutá...  Bolo by zle, ak by zostala navždy zabudnutá, veď svedčí o statočnosti a odvahe tých, ktorým išlo o  slovenský národ a jeho dôstojný život.